Umowa z firmą Geopolis

W dniu 26 sierpnia 2013 roku została podpisana umowa z konsorcjum firm: Geopolis Polska Sp. z o.o. i Geopolis Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pt: „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne, związanego z dostawą licencji i wdrożeniem oprogramowania wraz z pozyskaniem danych, szkoleniami użytkowników i dostawą sprzętu komputerowego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, dostawa oprogramowania i licencji, konfiguracja i wdrożenie modułów podsystemów dziedzinowych, pozyskanie danych do wdrażania rejestrów i ewidencji, szkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz prowadzenie niezbędnego serwisu systemu gwarancyjnego i pozagwarancyjnego.

Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 20.11.2014 roku.