Umowa o dofinansowanie projektu

W dniu 24.03.2013 roku została podpisana umowa na dofinansowanie Projektu „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego – SIPPL” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne współfinansowanego ze środków europejskich pomiędzy województwem lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego w osobach: Krzysztofa Hetmana – Marszałka Województwa Lubelskiego i Krzysztofa Grabczuka – Wicemarszałka Województwa Lubelskiego a Powiatem Łukowskim, reprezentowanym przez Janusza Kozioła, Starostę Łukowskiego i Krzysztofa Tymoszuka, Wicestarostę Łukowskiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 684 695,00 zł, dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 3 950 549,25 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, wkład własny Powiatu Łukowskiego to 697 155,75 zł. Zakończenie rzeczowe realizacji projektu to 31.12.2014r.